PENDENTES 2016/17


MATERIAS PENDENTES DAP CURSO 2016-17


EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL DE 1º ESO

Os alumnos/as interesados en recuperar a materia terán que presentar as láminas incluidas no caderno que deberán fotocopiar en conserxería. As láminas entregaranse con anterioridade aos exames marcados: As láminas da 1 ata a 5 antes do primeiro exame, as láminas 6 ata a 10 antes do segundo exame. As láminas suporán un 30% da nota final.

As datas dos exames e entregas parciais serán:
1º exame: martes, 17 de xaneiro de 2017, ás 16,30 horas.
2º exame (final): martes, 23 de maio de 2017, ás 16,30 horas.
Os contidos dos exames serán os correspondentes ás láminas que se deben presentar. A nota dos exames deberá ser como mínimo de un 3,5 para ter superado a materia.

Para calquera outra información dirixirse á profesora da materia, Laura Molina.

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL DE 3º ESO

Os alumnos/as interesados en recuperar a materia deberán presentar unha serie de láminas que lle serán facilitadas polo profesor da materia. Estas láminas suporán un 30% da nota final.
A data do exame será o mércores 23 de maio. Esta será tamén a data límite para a entrega das láminas.
Para calquera outra información dirixirse á profesora da materia, Raquel Sánchez Mata.


DEBUXO ARTÍSTICO I BAC

Os alumnos/as que deban recuperar o debuxo artístico de 1º BAC terán que presentar antes da data do exame final os seguintes debuxos do natural en formato DIN A4 ou UNE A4:

TRABALLOS A REALIZAR ANTES DO PRIMEIRO EXAME
- Dous bodegóns en claroscuro compostos por tres elementos: - Un en papel Basic formato A-4 a grafito.
- Un en papel Ingres formato 35x50 a carbonciño.
- Unha copia dunha reprodución dunha tea, que se facilitará pola profesora, en papel de acuarela formato A-3, realizada con tinta aguada.


TRABALLOS A REALIZAR ANTES DO SEGUNDO EXAME
- Tres apuntes da propia man, en tres papeis formato A-4 adecuados á tecnica a utilizar, dous en liña e un a claroscuro, con técnica libre.
- Tres apuntes en liña dunha mesma persoa en tres posturas distintas, feitas con lapis ou tinta en tres papeis formato A-4.
- Unha copia en claroescuro dunha reprodución dun corpo humano, que se facilitará pola profesora , en papel Ingres 35x50 feito a sanguina

Os exames deberán demostrar que se acadan os obxectivos mínimos do curso (a nota mínima dos exames será un 5). Se éstes non se superasen, os alumnos/as terían que presentarse á proba extraordinaria de setembro.

Datas dos exames:
1ª entrega dos de traballos (17 de xaneiro)
2ª entrega de traballos e exame (5 de abril)

Para calquera outra información dirixirse á profesora da materia, Laura Molina.


DEBUXO TÉCNICO 1º BAC
Os alumnos/as de 2º de bacharelato có Debuxo técnico de 1º pendente deberán presentar unha serie de traballos a proposta do profesor da materia, que serán entregados nas datas indicadas por este. En caso de non facelo deberán presentarse ao exame final que se celebrará o mércores, 5 de abril de 2017 na aula de Debuxo técnico. Os contidos exisibles serán os mínimos correspondentes a dita materia e curso.

Para calquera outra información dirixirse ó profesor da materia, Luis Blás.


CULTURA AUDIOVISUAL 1 BAC

Entrega de traballos CAU: Marzo (venres 24)
Exame CAU: Abril (Mércores 5) 


Os alumnos/as de Bacharelato coa Cultura Audiovisual de 1º pendente, deberán presentar os seguintes traballos en formato informático (pen-drive ou similar) na data proposta (Venres, 24 de marzo de 2017) ao profesor da materia (José Eulogio Rouco Lamela):

1- 7 fotos que mostren un GPX (gran plano xeral), PX (plano xeral), PA (plano americano), PM (plano medio), PP (primeiro plano), PPP (primerísimo primeiro plano) e PD (plano detalle), realizadas polo alumno e debidamente identificadas. 
2- 6 fotos que mostren os diferentes puntos de vista (ángulo medio, picado, contrapicado, cenital, nadir e aberrante), realizadas polo alumno e debidamente identificadas.
3- 6 fotos que mostren cada unha das seis regras de ouro, realizadas polo alumno e debidamente identificadas (ver páxina web de cultura audiovisual, páxina de fotografía) http://culturaaudiovisualadormideras.blogspot.com.es/p/fotografias.html
4- 4 fotos que mostren: movemento conxelado (velocidade de obturación rápida), exposición prolongada (velocidad de obturación lenta), profundidade de campo (diafragma cerrado) e enfoque selectivo (diafragma aberto) idem ant.

5- 4 fotos tratadas con photoshop, gimp ou similar (presentar orixinal e foto modificada): un retrato con iluminación artificial, unha paisaxe, unha montaxe (de duas ou mais fotos) e unha foto en b/n.  http://culturaaudiovisualadormideras.blogspot.com.es/p/photoshop.html
6- 1 vídeo de realización propia elaborado con imaxes grabadas polo mesmo alumno e editada con Moviemaker ou similar. Debe incluir son e títulos de crédito.  http://culturaaudiovisualadormideras.blogspot.com.es/p/manuales-e-instrucciones.html

De non presentar este traballos ou ben se estes son avaliados negativamente, o alumno/a deberá presentarse ao exame final que se celebrará o mércores, 5 de abril de 2017, ás 16,30 horas, na aula de INF2/CULTURA AUDIOVISUAL 
Observacións: A materia de coñecemento preferente para este exame correspóndese coas unidades didácticas 1, 2, 3 (da páxima 43 á 53), 4 (da páxima 61 á 71), 5, 6 e 11 do libro de texto sinalado para a mesma. Calquera das dúas opcións suporá o 100% da nota. De non superar o 5, o alumno/a deberá acudir á convocatoria de setembro, na que só se poderá realizar o exame.
Para calquera outra información complementaria deberán dirixirse ó profesor de materia, José Eulogio Rouco Lamela.

ALUMNOS CON MATERIAS PENDENTES DAP CURSO 2016-17

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL DE 1º

Amaya Jiménez, Cristian Grupo A
Areán López, Miguel Grupo A
Corbeira Varela, Daniel Grupo A
Jimenez Amaya, Aarón  Grupo A
Jiménez Amaya, Andrea Grupo A
Santos Fernández, Adrián Javier Grupo A
Amaya Jiménez, Diego Grupo B
Martín Cabezali, Leonardo Daniel Grupo B

 EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL DE 3º

Boedo Lema, Simón Grupo A
Lafuente Cancelo, Laura Grupo B
Mendoza Crsitobal, Raúl Grupo B

DEBUXO ARTÍSTICO I

Caride rodríguez, Lucía 2ºD
Edreira Sánchez, Sara 2ºD

DEBUXO TÉCNICO 1º BAC
Gutierrez, Alejandra  1º BAC A

CULTURA AUDIOVISUAL

Anta Rodríguez, Lucía 2ºB
Fuentefría Lamas, María Nerea 2º B
González Valdés, Sergio 2ºB
Olveira Queijo, Sara 2ºB
Corral Guerrero, Gabriel Enrique 2ºC
Caride Rodríguez, Lucía 2ºD
Edreira Sánchez, Sara 2ºD
Fernández Novo, Thais 2ºD
Flores Fernández, Jheyson 2ºD
Seoane Lens, Marcos 2ºD